” KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile(Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656
Mükerrer) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine dayanılarak çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilikle ilgili; mesleki yeterlilik
eğitimi ve sınavı, bu eğitimi verecek kurum ve kuruluşların nitelikleri ile bunlara verilecek yetki belgeleri, bu eğitimleri tamamlayanlara veya bu
eğitimden muaf olanlara verilecek mesleki yeterlilik belgeleri ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam
edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanları ve bunlara eğitim verecek kurum ve kuruluşlar ile eğiticileri
kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile(Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656
Mükerrer) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,
(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,
Eğitim Merkezi: Mesleki yeterlilik eğitiminin verildiği yeri,
Yönetmelik: Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğini,
KTY: 25.02.2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğini, Mesleki yeterlilik : Mesleğin icrası ile ilgilieğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, Meslekisaygınlık: Ticarialanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi olmamayı, Mesleki yeterlilik eğitimi: KTY kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılmasıamacıyla verilecek eğitimi, Mesleki yeterlilik belgesi: Bu Yönetmelikte öngörülen ve kişilerde mesleki yeterliliğin bulunduğunu gösteren belgeyi, Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel
kişilere Bakanlıkça verilecek yetki belgesini, Mesleki yeterlilik sınavı: Kişilerde mesleki yeterliliğin bulunup bulunmadığının anlaşılmasıamacıyla yapılacak sınavı, Mesleki yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi: Mesleki yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlara bu eğitimi veren kuruluşça verilen belgeyi,
(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Saymanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığını,
Üst düzey yönetici (ÜDY):(Değişik:RG-19/03/2005-25760) KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve
ilzam ederek ve/veya bunların tamamını fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi,
genelmüdür, genel koordinatör, genelsekreter ve benzeri konumundaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri,
Orta düzey yönetici (ODY): KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık
faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam
edilen kişileri,
Sektör kuruluşu : Üyeleri gerçek veya tüzel kişiler olan, asgari 100 (yüz) üyeye sahip ve üyelerinin en az % 80’i yetki belgesi sahibi olarak
KTY kapsamındaki faaliyetlerde bulunan dernek,vakıf, birlik ve benzerisivil toplum kuruluşlarını,
Sürücü (SRC): Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtısevk ve idare eden kişiyi,
Şube: Bir yetki belgesisahibinin merkezi işyeriadresi dışında aynı faaliyeti gösterdiği birimini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu, Türleri, Derecelendirilmesi ve Muafiyetler
Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu
Madde 5 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-20/2/2009-27147)
Mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu olduğu halde yapılan denetimlerde mesleki yeterlilik belgesi olmadığı anlaşılan kişiler hakkında
Kanunun 26 ncımaddesinin (k) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır. Mesleki Yeterlilik Belgesi Türleri
Madde 6- Mesleki Yeterlilik Belgesi türleri; üst düzey yönetici (ÜDY), orta düzey yönetici (ODY) ve sürücü (SRC) türü mesleki yeterlilik
belgesi olmak üzere üç ana grupta değerlendirilir.
Bunlar faaliyet alanlarına göre;
a) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) ÜDY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ÜDY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ÜDY3 uluslararasıeşya-kargo taşımacılığı
4) ÜDY4 yurtiçieşya-kargo taşımacılığı
b) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) ODY1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) ODY2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) ODY3 uluslararasıeşya-kargo taşımacılığı
4) ODY4 yurtiçieşya-kargo taşımacılığı
c) SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgesi
1) SRC1 uluslararası yolcu taşımacılığı
2) SRC2 yurtiçi yolcu taşımacılığı
3) SRC3 uluslararasıeşya-kargo taşımacılığı
4) SRC4 yurtiçieşya-kargo taşımacılığı
5) SRC5 tehlikelimadde taşımacılığı
olarak düzenlenir ve verilir.
(Ek fıkra:RG-16/08/2006-26261) ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları
şarttır. Mesleki Yeterlilik Belge Türlerinin Derecelendirilmesi
Madde 7- Mesleki Yeterlilik Belge türlerinin derece itibarıyla birbiri ile münasebetleriaşağıdaki gibidir;
ÜDY1 türü belge sahibi olanlar, ÜDY2,ODY1 ve ODY2 belge türlerini,
ÜDY2 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
ÜDY3 türü belge sahibi olanlar, ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belge türlerini,
ÜDY4 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
ODY1 türü belge sahibi olanlar, ODY2 belge türünü,
ODY3 türü belge sahibi olanlar, ODY4 belge türünü,
SRC1 türü belge sahibi olanlar, SRC2 belge türünü,
SRC3 türü belge sahibi olanlar, SRC4 belge türünü,
almış kabuledilir.
Herhangi bir tür Mesleki Yeterlilik Belgesisahibinin başka tür Mesleki Yeterlilik Belgesialabilmesi için;
a) Talep ettiği Mesleki Yeterlilik Belgesi türüne ait şartları haiz olması,
b) Eğitim müfredat programlarına göre gerekiyor ise fark derslerine devam ederek yapılacak sınavlarda başarılı olması,
gerekir. Mesleki Yeterlilik Eğitiminden Muafiyet
Madde 8- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlardan;
a) Yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavında başarılı olmaları kaydıyla;
1) Üniversitelerin/Yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden
mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans
veya doktora derecesialmış olanlar,
2 ) (Değişik:RG-19/03/2005-25670)(Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Bölge Müdürlüklerindeen az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı unvanı ile görev
yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya
emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar,
3) ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yılmesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler,
mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine başarılı olduklarısınavın niteliğine uygun ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
b) Yüksek okul mezunları, yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları kaydıyla mesleki yeterlilik eğitiminden muaf olup, kendilerine
başarılı olduklarısınavın niteliğine uygun ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
Bakanlık gerektiğinde birinci fıkranın (a) bendinin (1) nolu alt bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili
bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile yayımlar. Mesleki Yeterlilik Eğitiminden ve Sınavından Muafiyet
Madde 9- Aşağıdaki vasıflara sahip olanlar mesleki yeterlilik eğitiminden ve sınavından muaftırlar. Bunlara, talep etmeleri halinde doğrudan;
a) (Değişik:RG-19/03/2005-25670) Üniversitelerin/Yüksekokulların dört yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi,
taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu
trafiğialanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesialmış olanlara ilgili ODY,
b ) (Değişik:RG-19/03/2005-25670) (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu
Düzenleme Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Bölge Müdürlüklerindeen az üç yıl süreyle daire başkanı, bölge müdürü veya daha üst unvanla görev
yapmış olanlar ile (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı baş müfettişlerive hukuk müşavirlerine talep
ettikleri ÜDY,
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü veya ulaştırma bölge müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü, bölge müdür
yardımcısı unvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili
bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlara talep ettikleri ODY,
c) Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlara talep etmeleri halinde ilgili SRC,
türü Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
Bakanlık gerektiğinde (c) bendi kapsamına giren eğitimleri veren üniversite/yüksek okulların ilgili bölümlerinin isim listesini bir tebliğ ile
yayımlar.Madde 9/A –(Ek:RG-16/08/2006-26261)
Tehlikelimadde taşımacılığıalanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik
belgelerinialabilmelerine ilişkin hükümler Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile İlgili Esaslar Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu Madde 10- Mesleki yeterlilik eğitimi verecek gerçek ve/veya tüzel kişilerin Bakanlıktan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almaları
zorunludur. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgelerinin Verilmesi ve Suç Duyurusu Madde 11- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Bakanlıkça verilecek örneğe uygun ön
değerlendirme formunu doldurarak bu Yönetmeliğin 16 ıncımaddesinde belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat ederler.
(Değişik birinci cümle:R.G.-16/1/2009-27112) Bakanlıkça başvurunun mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, gerçek veya
tüzel kişiler adına yetki belgesien geç 60 gün içinde düzenlenerek verilir. Adi ortaklıklara yetki belgesi verilmez.
Bakanlık tarafından yetki belgesi verildikten sonra, yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların başvuru sırasında beyan ettikleri
bilgiler ve verdikleri belgeler hakkında, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli inceleme ve araştırma yapılır.
Bakanlıkça yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda yanıltıcı bilgi vererek veya belgelerde tahrifat yaparak yetki belgesi almış olanların bu
yetki belgeleri iptaledilir ve haklarında Cumhuriyet Savcılıkları nezdinde suç duyurusunda bulunulur. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Kullanılışı ve Devredilemeyeceği
Madde 12- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, adına düzenlenen gerçek veya tüzel kişiler dışında başkası/başkaları tarafından
kullanılamaz, hiçbir şekilde devredilemez.
Ancak, yetki belgesine sahip tüzel kişiler ve tüzel kişiliklerdeki pay sahipliğisatış, bağışlama veya muadili bir işlemle el değiştirebilir. Bu değişim
sonunda yeni sahip ve/veya ortaklar, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren doksan gün içerisinde bu Yönetmelikte ön görülen şartları sağlamak
zorundadır. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Bilgi ve Belge Verme Zorunluluğu Madde 13- MeslekiYeterlilik EğitimiYetki Belgesi sahipleri, ilgili kanunlar ve bu Yönetmelik hükümlerine ve Bakanlıkça yayımlanan genelge
ve talimatlara uymak zorundadır.
Bakanlık ile denetim ve inceleme yapmakla görevli ve yetkili olanlar tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin Süresi ve Faaliyetin Durdurulması Madde 14 – Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir.Bu belgeye sahip gerçek veya tüzel kişiler belgenin geçerlilik
süresi boyunca 15 incimaddedekişartları haiz olmak zorundadırlar. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptaledilir ve faaliyetleri durdurulur.
Bu şekilde faaliyeti durdurulan kurum ve kuruluşlar,eğitimini tamamlamamış katılımcıların eğitim ücretlerini iade etmek zorundadırlar. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Şartları, Geçersiz Sayılma Madde 15- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesialabilmek için;
a) Gerçek ve/veya tüzel kişilerin durumları itibarıyla;
1) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
2) Tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş olmaları,
3) Kanunla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler, sektör kuruluşları hariç tüzel kişilerin Türk Ticaret Siciline tesciledilmiş olmaları,
b) Yetki belgesi talep eden;
Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genelmüdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Taşıma kooperatiflerinde, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,
Sektör kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerinin,
kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti,
hırsızlık, rüşvet, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 30/7/1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele
Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak, ticari alanda ve mesleğin icrası ile ilgili konularda kötü şöhret sahibi
olmamak suretiyle meslekisaygınlığa sahip olmaları,
c) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki, gerçek veya tüzel kişilerin, ilgili ticaret odaları veya
ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmaları,
d) Bakanlıkça belirlenen belge ücretini ödemiş olmaları,
e) Bakanlığın belirleyeceği müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile
yapılmış sözleşmelere sahip olmaları,
f) 19 uncu maddede belirtilen şartları taşıyan bir eğitim merkezine veya bunun kullanım hakkına sahip olmaları,
şarttır. Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak faaliyet gösteren Özel Öğretim Kurumları; bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmak kaydı ile diğer
faaliyetlerinin yanısıra mesleki yeterlilik eğitimi vermek üzere, Bakanlıktan Yetki Belgesialabilirler. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesinin yenilenmesi için:
a) ) (Değişik:RG-19/03/2005-25670) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin otuz gün öncesinden itibaren
Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Müracaatları ve şartları bu Yönetmeliğe uygun olanların yetki belgesi, eski belgenin bitim tarihi esas
alınarak belge ücretinin % 50 si ödenmek şartıyla beş yıl geçerli olmak üzere yenilenir ve onbeş gün öncesinden itibaren yetki belgesi sahibine veya
yetkili vekiline elden verilir veya kanuniadresine taahhütlü posta ile gönderilir.
b) Yetki belgesi sahipleri tarafından yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde müracaat edilmesi halinde, şartlar
uygun ise belge ücreti tam olarak alınır ve yetki belgesi yenilenir.
c ) (Değişik:RG-19/03/2005-25670) Yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, otuz gün içerisinde müracaat
edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi almanın ve yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde, yetki belgesi geçersiz sayılır.
Durum ilgilinin faaliyetinin engellenmesi için en geç on gün içinde ilgili kurumlara ve yetki belgesisahibine yazı ile bildirilir.
Yetki Belgesi Almak İçin İbrazı Zorunlu Belgeler Madde 16- Yetki belgesialmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa ibrazetmelerizorunludur;
a) (Mülga:R.G.-16/1/2009-27112)
b) İdarece verilen ve başvuru sahibi tarafından doldurulan “Ön Değerlendirme Formu”,
c) Bu Yönetmeliğin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin (Değişik ibare:R.G.-16/1/2009-27112) T.C. Kimlik
Numarası ile Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı Belgeleri”,
d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirkülerleri,
e) Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikleri gösteren ticaret sicili gazeteleri,
f) Müfredat programına uygun eğitim verebilecek eğitici kadrosuna ve/veya bu eğitimleri verebilecek eğiticiler ile yapılmış sözleşmelere ait
belgeler,
g) Eğitim merkezinin kullanım hakkına sahip olunduğunu gösteren tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgeler,
h) Özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odalar, üniversiteler ile sektör kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin Ticaret Odaları veya Ticaret
ve Sanayi Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
i) Yetki belgesi talebi değerlendirilip belge verilmesine karar verilenlerden Bakanlıkça belirlenen ücretin ödendiğini gösteren tahsilat makbuzu.
Yetki Belgelerinin Geri Alınması ve Buna Bağlı İptal
Madde 17- a) Yetki belgesi sahipleri, gerçek veya tüzel kişiliklerinin son bulması veya herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde,
bu hallerin gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.
b) Yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde, hak sahipleri veya onlar adına yetkili olanlar bu durumu doksan gün içerisinde Bakanlığa
bildirmek suretiyle, isterlerse yetki belgesi kapsamındaki faaliyetini ölüm tarihinden başlamak üzere bir yılsüreyle devam ettirebilirler.
Yetki belgesi sahibinin kanuni mirasçıları, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara
bir yıllık süre içerisinde uygun hale getirmek zorundadırlar. Bir yıllık süre içerisinde tüm yükümlülük ve sorumluluklar kanuni mirasçılar tarafından
üstlenilmiş sayılır.
c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında ifade edilen yükümlülük ve sorumlulukların yerine getirilmemesi halinde, Bakanlığın bilgisi olduğu tarihten
itibaren yetki belgesi iptaledilir. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 18- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesisahipleri;
a) Eğitim merkezinde; yüksek okul mezunu, mesleki saygınlığı olan ve en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde çalışmış bir sorumlu yöneticiyi istihdam
etmekle,
b) Katılımcıların ve eğiticilerin derslere devamlarını sağlamak ve bu hususta günlük yazılı kayıt tutmak ve bu kayıtları istenildiğinde yetkililere
ibrazetmekle,
c) Gerekli ve yeterlieğitim araç ve gereçlerini temin etmek ve faal durumda bulundurmakla,
d) Eğitim programlarını bitirenlere,alınan eğitimin niteliğini belirten mesleki yeterlilik tamamlama belgesi vermekle,
e) İlgili istatistikleri tutmak ve her eğitim dönemini takiben 1 ay içerisinde Bakanlığa bildirmekle,
f) Eğitim dönemlerine ait başvuru, başlayış ve bitiş tarihlerini, şartlarını ve her eğitim dönemi ve programı için kontenjanlarını ilan etmek ve bu
bilgileri Bakanlığa bildirmekle,
g) Eğitimin düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasınısağlamakla,
h) Eğitime ilişkin kitap,CD ve benzeri yazılı ve görselmalzemeleri hazırlamakla,
i) Ünvan, adres, ortak (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), hisse devri, yönetici, temsile yetkili şahıs, eğitici
kadrosu ve benzeri her türlü değişikliği, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren onbeş gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
yükümlüdürler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik Eğitimi ile İlgili Esaslar
Eğitim Merkezinin Nitelikleri
Madde 19- Eğitim Merkezinde aşağıdaki kısımların bulunmasışarttır.
a) Derslik (en az 3 adet),
b) Öğretmenler odası
c) Sorumlu yönetici odası,
d) Büro hizmetleri odası,
e) Tuvalet,
f) Kütüphane,
g) Kantin veya çay ocağı.
Yetki belgesi sahipleri Bakanlık’tan onay almak şartıyla, merkezi adresleri dışında şube açabilirler. Eğitim merkezine bağlı şubelerde ise
aşağıdaki kısımların bulunmasışarttır.
a) En az 1 adet derslik,
b) Sorumlu yönetici odası,
c) Tuvalet. Mesleki Yeterlilik Eğitimi’nin verileceğieğitim merkezi ve bağlışubelerinin;
a) Açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri/araçları bulunan, engellilerin ihtiyaçlarını
karşılayan bir altyapıya sahip,
b) Sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, katılımcılar için rahat, sağlıklı ve güvenli,
c) Katılımcıların kullanabileceği panolar ile Bakanlıkça belirlenecek konulardaki uyarı, bilgi ve duyuru levhalarının
asılabileceği/bulundurulabileceği/yerleştirilebileceği uygun yerlere sahip,
d) (Ek:RG-19/03/2005-25760) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek eğitim merkezlerine ve dersliklere ilişkin diğer standartlara uygun
olmasışarttır.
Eğitim merkezinde; sorumlu yönetici, öğretmen, katılımcılar için ayrılan odalar/derslikler, hizmetin gerektirdiğişekilde donatılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sıralanan yapı/araç/gereç özelliklerinin sürekli olarak faal/çalışır ve kullanılır durumda olmasışarttır.
Eğiticilerin Nitelikleri
Madde 20- Mesleki Yeterlilik Eğitimlerinde;
a) Türk veya yabancı ülke üniversitelerinin akademik personeli,
b) KTY kapsamındaki faaliyetlerde en az 3 yıl ÜDY olarak çalışan kişiler,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında asgari 3 yılsüreyle daire başkanı ve daha üst görevlerde çalışanlar,
d) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’nin sektörle ilgili birimlerinde ve sektör kuruluşlarında en
az 5 yıl yönetici veya uzman olarak çalışanlar,
e) Lise ve dengi okullarda görevli öğretmenler,
ile bu görevlerden emekli olanlar ve
f) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar
ihtisas konuları ile ilgili dersleri verebilirler.
Bu kişilerin verecekleri dersler konusunda “ihtisas sahibi/uzman” olduğuna dair belgeler eğitim kuruluşu tarafından Bakanlığa verilir. Bakanlık
yapacağı incelemede uygun görülmeyen eğiticileri yetki belgesisahibi kuruluşa bildirir. Yetki belgesisahibi kuruluş bu kişileri derhaleğitici kadrosundan
çıkarır.
Eğiticilerin lise veya dengi okulmezunu olmalarışarttır.
Eğitim Programlarının Açılması Madde 21- Mesleki Yeterlilik Eğitim Programları,eğitim kuruluşlarınca yılda asgari 2 dönem halinde düzenlenir.
Eğitime Başvuru Esasları Madde 22- Başvurular,eğitimi veren ilgilieğitim kuruluşlarına aşağıdaki belgeler ile yapılır.
a) Alınmak istenilen eğitim programının belirtildiği dilekçe,
b) (Değişik:RG-17/03/2005-25758) T.C. vatandaşları için (Değişik ibare:R.G.-16/1/2009-27112) T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için
pasaport örneği
c) Sürücüler için sürücü belgesinin fotokopisi,
d) Tahsil durumunu gösteren belge.
Eğitim kuruluşu, bu genelesasların yanında özelşartlar da isteyebilir.
Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi
Madde 23- Eğitim kurumu başvuru kabul tarihlerini, her eğitim döneminden en az 1 ay önce kendieğitim kurumlarında ilan eder.
Başvuruların kabuledilip edilmediği, başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilgiliye bir yazı ile bildirilir.
Uygulanacak Eğitim Müfredat Programı Madde 24- Mesleki Yeterlilik Belgelerinin türlerine göre düzenlenecek eğitimlerin müfredat programları AB müktesebatına uygun olarak
Bakanlık tarafından belirlenir. Müfredat programlarında; işlenecek dersler, süreleri, genel açıklamalar ile başka tür belge alacaklara uygulanacak fark
derslerine ait esas ve usuller belirtilir.
Ders Programları ve Süreleri
Madde 25- Eğitimlerde bir dersin süresi 50 dakikadır. Her ders arasında 10 dakika dinlenme süresi verilir. Haftalık ders programı, eğitim
kurumunun yönetimince tespit edilir. Günlük ders programı 3 saatten az 8 saatten fazla olamaz.
Dersliklerde Katılımcı Sayısı Madde 26- Bir derslikte katılımcısayısı 30 kişiden fazla olamaz.
Eğitime Devam Zorunluluğu Madde 27- Eğitime devam zorunludur.
Bir eğitim döneminde, toplam ders saatinin 1/5’i kadar devamsızlık yapanların kayıtları o dönem için silinir.
Eğitim ücreti ödedikleri halde geçerli bir mazeret sebebiyle eğitime devam edemeyenler, bu durumlarını ilgili eğitim kurumuna bildirmeleri ve
belgelemeleri halinde bir sonrakieğitime ücret ödemeden devam edebilirler.
Disiplin Madde 28- Eğitimiaksatan,eğitim düzenini bozan katılımcılar eğitim kurumu yönetimince yazılı olarak uyarılırlar. Yapılan uyarılara rağmen bu
davranışlarında ısrar edenlerin kayıtlarısilinir ve bunlara herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Sınavları ile İlgili Esaslar
Sınavların İlanı Madde 29- Sınavlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir.
Sınava Giriş Şartları Madde 30 – (Değişik:RG-10/10/2007-26669)
Sınavlara katılabilmek için;
a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinin veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin onaylı örneği,
b) T.C. vatandaşları için (Değişik ibare:R.G.-16/1/2009-27112) T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için pasaport örneği,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği,
ç) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz
ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur.
Yabancı uyrukluların mesleki yeterlilik sınavına girebilmeleri için Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim merkezlerinde eğitime katılarak mesleki
yeterlilik eğitimi tamamlama belgesi almaları şarttır. Ayrıca yabancı uyrukluların eğitim ve/veya sınavdan muafiyet hakları, mütekabiliyet esasına göre
Bakanlıkça belirlenir.
Sınav Dönemleri
Madde 31 – (Değişik:RG-10/10/2007-26669)
Sınavlar Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlık veya yetkilendirilen kamu kurum veya kuruluşu tarafından yılda en az bir kez yapılır
veya yaptırılır.
Sınavın başka bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması halinde Bakanlığın onayıalınmak suretiyle belirlenen sınav ücreti, sınava katılacak
adaylar tarafından doğrudan söz konusu kamu kurum veya kuruluşuna ödenir ve 42 nci maddeye göre Bakanlığa ödenmesi gereken sınav ücreti
ödenmez.
Sürücüler için gerekirse uygulamalısınav yapılır veya yaptırılır.
Sınav Komisyonu Madde 32 – (Değişik:RG-10/10/2007-26669)
Sınav Komisyonu, Bakanlığın yetkilendireceği en az daire başkanı seviyesinde bir yetkilinin başkanlığında; Bakanlıktan 4, İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğünden 1, Milli Eğitim Bakanlığından 1, sektör kuruluşlarına ait ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından akredite
edilen eğitim merkezlerinden 2 olmak üzere toplam 9 üyeden oluşur.
Sınav Komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları Bakanlıkça çıkarılan yönerge ile belirlenir.
Sınavların Değerlendirilmesi
Madde 33-Sınavlar 100 (yüz) tavan puanıesas alınarak değerlendirilir.
Değerlendirme sonunda başarılı olmak için 60 (altmış) ve daha yukarı puan almak şarttır.
Sınav Sonuçlarının İlanı Madde 34- Sınav sonuçları, Bakanlıkça sınavı takip eden 30 gün içerisinde internet üzerinde ilan edilir.
Bu ilan ve ilan tarihi esas alınarak ilgili eğitim kuruluşları sınav sonuçlarını 2 gün içinde yazılı olarak kendi eğitim merkezlerinde en az 15 gün
süreyle ilan etmek zorundadırlar.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 35- Sınav sonuçlarıyla ilgili itirazların, eğitim merkezlerindeki yazılı ilanın başlangıcını takip eden 15 gün içinde Bakanlığa yazılı olarak
yapılması gerekir.
İtirazlar, sınav komisyonu tarafından itiraz süresinin bitiminden itibaren 5 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır ve durum bir tutanakla tespit
edilip itirazsahibine yazılı olarak bildirilir.
Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu Madde 36- MeslekiYeterlilik Eğitimi’nden muaf olanlar hariç olmak üzere ; sınav sonucunda başarısız olanlara, takip eden sınav döneminden
itibaren eğitim programına devam etmeksizin 3 sınav hakkı daha tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar, belge almak istemeleri halinde, Mesleki
Yeterlilik Eğitim programlarına yeniden katılmak zorundadırlar.
(Ek:RG-10/10/2007-26669)Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez. Bu kişilerin sınav hakları kullanılmış
sayılmaz ve eğitim merkezlerinin başarı oranlarının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Evrakların Saklanması Madde 37- Eğitim alan katılımcılara ait kayıt ve mezuniyet bilgileri eğitim kurumu tarafından 5 (beş) yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda
bir tutanağa bağlı olarak imha edilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi, Değiştirilmesi ve Ücretler Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgelerinin Onaylanması Madde 38- Eğitim merkezlerince, eğitimi tamamlayanlara Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi onaylanarak verilir. Bunlardan
mesleki yeterlilik belgesialmayı hak edenlerin uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca onaylanan MeslekiYeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgeleri, talep
edilmesi halinde Bakanlıkça da onaylanır. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi
Madde 39- Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazananların belgesi, eğitimi veren kuruluş tarafından düzenlenir, Bakanlık tarafından
onaylanarak verilir.
Bu Yönetmelik kapsamında mesleki yeterlilik eğitimi ve/veya sınavından muaf olanlara talep etmeleri halinde ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesi
doğrudan Bakanlık tarafından düzenlenerek verilir. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Şekli , Muhtevası ve Geçerlilik Süresi
Madde 40- Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin şekli ve muhtevası Bakanlık tarafından belirlenir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri süresiz olarak
düzenlenir.
Bakanlık MeslekiYeterlilik Belgesi sahiplerine, 5 yılda bir; ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve
değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirebilir.
Kaybedilen Belgelerin Değiştirilmesi
Madde 41- Kaybedilen veya yıpranması nedeniyle kullanılamayacak hale gelen MeslekiYeterlilik Belgeleri, ilgilinin talep etmesi halinde ücreti
karşılığında yenilenir.
Ücretler Madde 42 – (Değişik:RG-10/10/2007-26669)
Bakanlıkça verilecek MeslekiYeterlilik EğitimiYetki Belgesi, onaylanacak MeslekiYeterlilik Belgesi ve talep edilmesi halinde onaylanacak
olan Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ile Bakanlıkça yapılacak sınav karşılığı olarak ücret alınır. Buna göre:
a) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Onbin Yeni Türk Lirası,
b) Mesleki Yeterlilik Belgesi On Yeni Türk Lirası,
c) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Yirmi Yeni Türk Lirası,
ç) Mesleki Yeterlilik Sınavları ise sınav başına Yirmi Yeni Türk Lirası,
dır.
Bu Yönetmelik kapsamında, sadece kendimensuplarına herhangi bir ücret almadan mesleki yeterlilik eğitimi verecek olan kamu kurum veya
kuruluşları, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücretinden muaftır. Mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinin yenilenmesinde ve kaybedilmesinde belge ücretinin % 50’sialınır. Ünvan ve adres değişikliğinden
dolayısüresi bitmeden yenilenen mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinden ise ücret alınmaz. Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi ücretleri, eğitim
verecek kurum veya kuruluş tarafından; sınav ücreti ise sınava girecek olanlar tarafından saymanlığa ödenir.
Bakanlık, gerektiğinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi ücretleri konusunda taban ve tavan ücreti belirler.
Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve İdari Müeyyideler
Denetim Madde 43- Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesisahiplerinin bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir.
Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, valilikler ile belirleyeceği
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının personeliaracılığıyla yapar.
Bakanlık,eğitim merkezlerinin her çeşit işlem, karar, faaliyet ve evrakını, ilgili diğer makamların görev alanları ile ilgili olan denetim haklarısaklı
kalmak kaydı ile denetlemeye yetkilidir.
Denetimler re’sen yapılabileceği gibi üçüncü kişilerin şikayeti üzerine de yapılabilir.
Denetimle ilgili diğer mevzuat hükümlerisaklıdır.
Denetimle Görevli ve Yetkili Kuruluşlar
Madde 44- Valilikler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yüklediği görev ve yetkileri doğrudan yerine
getirir ve kullanır. Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından Bakanlığın belirlediği kişiler, denetim yapmakla görevli, yetkili ve
yükümlüdür. Bu görevlendirme yapılırken ilgili kişinin çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarına Bakanlıkça bilgi verilir.
Denetimle görevlendirilenler, görev süreleri boyunca Bakanlıkla işbirliği içinde olmak ve Bakanlık talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar.
Denetim yapmakla görevlendirilenler, Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek ve denetimler sırasında
tespit ettikleri kusurlara ilişkin tutanakları 15 gün içerisinde Bakanlığa göndermek zorundadır.
Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları adli ve ilgili diğer mercilere bildirir ve mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin
uygulanmasını ister ve takibini yapar.
Denetimle görevlendirileceklerde yüksek okulmezunu olma şartıaranır.
İdari Müeyyideler Madde 45- Bu Yönetmeliğin;
12 incimaddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 15 (onbeş) ihtar,
13 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 15 (onbeş)’er ihtar,
18 incimaddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (i) bendlerine aykırı hareket edenlere her bir bendin ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,
19 uncu maddesinin son fıkrasına aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,
20 incimaddesinin iki ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali için 20 (yirmi)’ şer ihtar,
21 incimaddesine aykırı hareket edenlere 5 (beş) ihtar,
23 üncü maddesine aykırı hareket edenlere her bir fıkranın ihlali halinde 5 (beş)’er ihtar,
25 incimaddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
26 ıncımaddesine aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
34 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10 (on) ihtar,
37 incimaddesine aykırı hareket edenlere 40 (kırk) ihtar,
verilir.
İhtarların Kaldırılması Madde 46- İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin 90 gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya
çevrilebilmesi için her ihtara, 100 milyon Türk Lirası olmak üzere saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar
kaldırılır. Bu 90 günlük süre içerisinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz.
Bu ücretler, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tespit ve ilan edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır.
İptaller Madde 47- (Değişik:RG-16/08/2006-26261)
Eğitim kurum/kuruluşunun mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi;
a) Sahibi olduklarımesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 incimaddedekişartlardan en az birini kaybetmesi,
b) 46 ncımaddeye göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısının 50 adete ulaşması,
c) Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlasının başarısız olması,
hallerinde iptaledilir. Mesleki yeterlilik belgeleri ise;
a) Ölüm veya vatandaşlık kaydının silinmesi,
b) 15 incimaddedekişartlardan herhangi birinin kaybedilmesi,
c) Sürücüler için 63 yaşının doldurulması,
hallerinde iptaledilir.
Ayrıca, Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi kapsamında yapılan denetimler ile gerektiğinde Bakanlıkça yapılan inceleme ve soruşturma
sonucunda başvuru, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin, yetki
belgesi/yeterlilik belgesi almaya hakkı yokken, alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı olarak verildiğinin ve/veya belgelerde tahrifat yapıldığının tespit
edilmesi halinde, ilgili kişilerin yetki belgesi/yeterlilik belgeleri iptaledilir. Bu iptal işlemi; bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi/yeterlilik belgesi
sahibine, gerekli kanuni işlemin yapılması için otuz gün içinde de ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu fıkraya göre yetki belgesi/yeterlilik belgesi
iptaledilenlerin iki yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi/yeterlilik belgesi talepleri dikkate alınmaz ve reddedilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Düzenleme Yetkisi
Madde 48- (Değişik:RG-19/03/2005-25760)
Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasınısağlamak üzere tebliğ, genelge, yönerge ve talimat çıkarmaya yetkilidir.
Ek Madde 1 — (Ek:RG-29/09/2005-25951)
Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkanları, hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; Kanunun 35
inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkileriniaşağıda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde devredebilir.
a) Yetki devri, Bakanlık ile kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversiteler arasında düzenlenecek protokol/sözleşme ile yapılır. Bu
protokol/sözleşmede devredilecek yetkinin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.
b) Yetki devri, devredilecek yetkinin niteliği gözetilmek suretiyle en az bir yıl en fazla üç yıl süreyle yapılır. Yetki devri, süresinin bitiminde
yenilenebilir.
c) Yetki devredilmiş olanların ilgili mevzuat ve yayımlanan genelge ve talimatlara uymaması halinde, Bakanlık tarafından 15 gün önceden yazılı
olarak bildirimde bulunulmak suretiyle yapılmış olan yetki devri tek taraflı olarak iptaledilir.
d) Bakanlık, devredilen yetkinin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde her türlü denetimi yapar.
e) Bakanlık tarafından, devredilen yetkinin özelliğine göre aynı konuda birden fazla kamu kurum/kuruluşu ve/veya üniversiteye yetki devri
yapılabilir.
f) Devredilen yetki kapsamında yetki verilenler tarafından üretilecek hizmet/hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Bakanlığın onayını
gerektirir.
g) Bakanlık tarafından yapılacak yetki devri, düzenleme ve kural ihdası hususunu kapsayamaz ve bu hususta yetki devri yapılamaz.
h) Yetki devri, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kaldırmaz.”
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alınması halinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.
Geçici Madde 2- (Değişik:RG-20/2/2009-27147)
25/2/2006 tarihi itibariyle 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan
faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az beş yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemelerişartıyla doğrudan ilgili ÜDY türü mesleki
yeterlilik belgesi verilir.
25/2/2006 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara, ÜDY ve SRC5 türü mesleki yeterlilik belgeleri hariç olmak üzere
durumlarını belgelemelerişartıyla doğrudan ilgili ODY veya SRC türü mesleki yeterlilik belgesi verilir.
Bu madde kapsamında mesleki yeterlilik belgesialacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ncımaddesindekieğitim şartıaranmaz..
Geçici Madde 3-Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen mesleki eğitim programlarını bitirdiklerini
belgeleyenlere ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi hariç, yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları kaydıyla girdikleri sınavın
niteliklerine uygun Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.
(Değişik ibare:RG-16/08/2006-26261) 31 Aralık 2006 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler.
Geçici Madde 4- Bu Yönetmelikte öngörülen mesleki yeterlilik belgesi şartı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aranmaz. Bakanlık, gerektiğinde bu
tarihialtışar aylık dönemler halinde ve en çok bir yılsüreyle uzatabilir.
Geçici Madde 5 — (Mülga:RG-16/08/2006-26261)
Yürürlük
Madde 49- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50- (Değişik:RG-15/1/2019-30654 Mükerrer)
Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. ”